www.elfin.pl
portal finansowy


20 sierpnia 2022

Dlaczego ubezpieczenie wspólników jest potrzebne

Wspólnicy tak spółek cywilnych jak i kodeksu handlowego tj. z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych, komandytowych i jawnych, muszą sobie uświadomić problemy, które ich czekają w przypadku śmierci jednego z nich. Aby zapobiec tym problemom należy w oparciu o produkt ubezpieczeniowy opracować plan zabezpieczenia wspólników.
Spłacić spadkobiercę czy zlikwidować spółkę
Czy przedsiębiorcy, współwłaściciele spółek zadają sobie pytanie, co stanie się z firmą w chwili śmierci jednego z nich. A jeżeli je stawiają to czy na pewno znajdują na nie odpowiedź. Ten temat należy koniecznie przedyskutować z prawnikiem i przemyśleć rozwiązania, a w pewnych przypadkach wprowadzić je do umowy spółki.

W przypadku spółki cywilnej prawo stanowi, że spółka nie może działać tylko z jednym współwłaścicielem. Jeżeli ustala się w umowie, że spadkobiercy zmarłego wspólnika nie wchodzą do spółki, to powinni zostać spłaceni przez pozostałych. Jak to zrobić by nie stracić płynności finansowej i nie likwidować spółki gdy jej wartość księgowa sięga np. 1 mln zł lub więcej i spadkobiercom trzeba wypłacić 20 czy 50%?
Ten problem dotyczy głównie spółek gdy udziały wspólników jako osób fizycznych przekraczają około 20%. Może okazać się on poważniejszy jeżeli nie będzie odpowiednich zapisów w statucie spółki i spadkobierca przejmując udziały staje się wspólnikiem. Ma wtedy dostęp do poufnych informacji i zamiast dbać o rozwój spółki może skupić się na wyciągnięciu jak największych korzyści w krótkim okresie czasu. Jest to bardzo stresująca sytuacja dla pozostałych wspólników i może doprowadzić do upadłości nawet dobrze prosperującą spółkę.

Jak takim problemom można zaradzić?
Możesz zainteresować się produktem ubezpieczeniowym z planem zabezpieczenia wspólników. Celem produktu jest m.in. utrzymanie płynności finansowej firmy, zapewnienie środków na spłatę spadkobierców zmarłego wspólnika, wykupienie aktywów spółki lub udziałów po nim. Nie wszystkie towarzystwa posiadają ubezpieczenia, których warunki ogólne dostosowane są do tego typu zadań.
Aby ubezpieczenie spełniało powyższy cel, suma ubezpieczenia powinna być zbliżona do kwoty, którą trzeba by przeznaczyć na spłatę spadkobierców. A zatem nie może być niższa niż wysokość wkładu wniesionego przez wspólnika i jego udział w zyskach. Kwotę tę oblicza się na podstawie oszacowania wartości spółki.
Polisa a podatek spadkowy
Po zgonie wspólnika w masę spadkową wchodzą pozostawione przez niego dobra materialne w tym udziały w spółkach. W związku z tym istnieje obowiązek zapłacenia podatku spadkowego od odziedziczonego majątku.
Jeżeli zmarły nie posiadał polisy na życie to spadkobiercy niestety muszą zapłacić podatek od spadku z własnych pieniędzy. I tu pojawia się problem - spadkobiercy znajdują się często w poważnych problemach finansowych. Jeżeli spółka posiadała plan zabezpieczenia wspólników to jest on również korzystny dla spadkobierców. Pieniądze z odszkodowania, które uzyskają wspólnicy zmarłego, pozwalają im m.in. na uregulowanie zobowiązań wobec spadkobierców. Świadczenie wypłacane przez ubezpieczyciela w razie śmierci wspólnika jest wolne od podatku i pozwala spłacić udziały po zmarłym w ciągu najdalej 30 dni od zgonu. Jest to znacznie szybciej niż przeprowadzenie procesu spadkowego i zapewnia środki na pokrycie podatku spadkowego przez spadkobierców.
Składka wpuszczona w koszty
Składka wpuszczona w koszty
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych daje spółką z o.o. możliwość zaliczenia składek na ubezpieczenie w koszty uzyskania przychodu przez firmy ( art. 16 ust.1 pkt 59). Jest to jednak możliwe po spełnieniu określonych przez ustawę warunków. Między ubezpieczającym, a ubezpieczonym powinna zachodzić relacja pracownicza. A zatem to pracodawca musi ubezpieczyć swojego pracownika. W tego typu spółkach wspólnicy mogą być zatrudnieni na umowę o pracę i wtedy firma jest ubezpieczającym, a poszczególni wspólnicy jednocześnie i ubezpieczonymi, i uposażonymi. Jednak składka ubezpieczeniowa nie będzie zaliczona w koszty uzyskania przychodów, jeśli w ciągu pięciu lat ( licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto lub odnowiono):
 • Odstąpiono od umowy i wypłacono tzw. wartość wykupu polisy,
 • Zaciągnięto zobowiązania pod zastaw praw wynikających z umowy
 • Wypłacono świadczenie z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie.
  Poza tym uprawnionym do otrzymania świadczenia nie może być pracodawca, czyli spółka tylko osoby fizyczne np. wspólnicy.
  Sama polisa nie wystarcza
  Jednak sama polisa zabezpieczająca wspólników i ich spadkobierców na wypadek śmierci jednego z nich nie wystarczy. W jej warunkach zostaną bowiem określone jedynie przypadki ryzyka i zasady wypłaty ewentualnego odszkodowania. Plan zabezpieczenia wspólników jest nazywany ubezpieczeniem krzyżowym. Wystawiane są dwie lub trzy polisy, a to, kto będzie ubezpieczającym, ubezpieczonym i uposażonym, zależy od wyboru wspólników i rodzaju spółki. Wspólnicy powinni tak dostosować umowę spółki by dokładnie określić kształt firmy po śmierci jednego z nich oraz warunki spłaty spadkobierców. Umowa może określać prawo wstąpienia spadkobierców zmarłego do spółki (w przypadku spółki cywilnej), lub jego wyłączenie w zamian za spłatę (w przypadku spółki z o.o.). Jeśli wspólnicy sami nie określą w umowie spółki reguł działania zgodnych z przepisami prawa, będą musieli postępować w myśl kodeksu spółek handlowych lub kodeksu cywilnego, co nie zawsze musi być zgodne z ich własnym interesem. Zasady, jakie obowiązują w przypadku śmierci jednego ze wspólników zostały ściśle określone przez dotyczące ich przepisy. Dla spółki cywilnej podstawę prawną stanowi kodeks cywilny - w art. 860 - 875 określono zasady, jakimi rządzi się ta spółka.

  Na podstawie: "Firma" nr 3 str. 62 - B. Trykacz "Interes i bezpieczeństwo" • --------------------------------------------------------
  Copyright © 2000-2022 Elfin Sp. z o.o.