www.elfin.pl
portal finansowy


22 maja 2022

Jakie czynniki wpływają na wartość składki?

Wysokość składki
W przypadku ubezpieczeń kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków zależy ona od:
 • obszaru obowiązywania ubezpieczenia (Europa, cały świat, określone grupy państw)
 • sumy ubezpieczenia
 • zakresu świadczeń i usług objętych ubezpieczeniem (np. z zakresu assistance)
 • ilości ryzyk dodatkowych objętych ubezpieczeniem (ubezpieczenie bagażu, wcześniejszy powrót do kraju, pomoc prawna, itd.)
 • okresu, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia
 • formy zawarcia umowy ubezpieczenia (indywidualne, grupowe, pakiety)
 • wieku ubezpieczonego
Waluta

Składka obliczana jest w złotych lub w walucie obcej (USD, DEM) przeliczanej na złote wg średniego kursu walut NBP obowiązującego w dniu ustalania składki.

Stawki taryfowe

W przypadku wyjazdów krótkoterminowych (do 30 dni) ustalane są na jeden dzień; wyliczenie składki następuje więc przez pomnożenie dziennej stawki przez liczbę dni objętych ochroną ubezpieczeniową.
Dla umów długoterminowych (np. powyżej 30 dni) większość towarzystw stosuje jednak składki ryczałtowe.
Składka opłacana jest jednorazowo, ale niektóre towarzystwa w przypadku umów długoterminowych oferują możliwość rozłożenia jej na dwie lub nawet cztery raty, ale tylko na wniosek ubezpieczającego.

Dodatkowa składka

Za opłatą dodatkowej składki możesz rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową na zdarzenia powstałe za granicą w związku z:

 • wykonywaniem pracy zarobkowej
 • wyczynowym uprawianiem sportu
 • uprawianiem sportów ekstremalnych (wysokiego ryzyka)
 • działaniami wojennymi, stanem wojennym
 • chorobami tropikalnymi

Uwaga: Niektóre z wyżej wymienionych rozszerzeń mogą powodować wzrost składki nawet o 300 %.

Zniżki składki
Najczęściej stosowane przez ubezpieczycieli zniżki obejmują:
 • dzieci oraz młodzież szkolną i akademicką, pod warunkiem posiadania ważnej legitymacji (nawet do 50%)
 • wyjazdy grupowe (zwykle powyżej 10 osób)
 • niektóre wyjazdy długoterminowe
 • ubezpieczenie w ramach pakietów
Zwyżki składki

Najczęściej stosowana przez ubezpieczycieli zwyżka obejmuje:

 • osoby, które przekroczyły 60 lub 65 rok życia (od 30% do 100%)
 • Pomoc w wyborze ubezpieczenia znajdziesz w kolejnym kroku naszych porad:
  jak porównywać konkurencyjne oferty ubezpieczeń w podróży  --------------------------------------------------------
  Copyright © 2000-2022 Elfin Sp. z o.o.