www.elfin.pl
portal finansowy


22 stycznia 2022

Assistance czyli pomoc w nagłej potrzebie

Najszerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej zagwarantują ci pakiety podróżne poszerzone właśnie o tę usługę.

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są tutaj koszty związane z udzieleniem przez ubezpieczyciela - za pośrednictwem zagranicznego przedstawiciela towarzystwa lub Centrum Alarmowego - natychmiastowej pomocy, która może obejmować następujące działania:

 • powiadomienie o wypadku najbliższych krewnych lub innych osób wskazanych przez ubezpieczonego
 • dokonywanie opłat na rzecz placówek medycznych
 • pokrycie kosztów doraźnej pomocy medycznej (najczęściej powyżej pewnej kwoty, np. 100 USD)
 • kontakt między lekarzem zagranicznym a lekarzem domowym leczącym ubezpieczonego w kraju
 • zorganizowanie i pokrycie kosztów pobytu i podróży osoby towarzyszącej lub wezwanej do towarzyszenia
 • zorganizowanie opieki nad dziećmi znajdującymi się pod wyłączną opieką ubezpieczonego
 • zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu do kraju lub zastępczego kierowcy, jeśli stan zdrowia ubezpieczonego nie pozwala mu na prowadzenie własnego samochodu
 • pokrycie kosztów powrotu do kraju bliskich ubezpieczonego
 • dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych (okulary, aparat słuchowy itp.)
 • pomoc w odzyskaniu utraconych dokumentów niezbędnych w czasie podróży
 • umożliwienie kontynuacji podróży ubezpieczonego z miejsca prowadzonego leczenia
 • pomoc prawną i finansową jeśli ubezpieczony wejdzie w konflikt z prawem miejscowym (złożenie kaucji wyznaczonej przez sąd lub inne władze; pokrycie zobowiązań w związku z utratą lub zniszczeniem środków płatniczych)
 • zorganizowanie i pokrycie kosztów powrotu ubezpieczonego do kraju zamieszkania, spowodowanego śmiercią najbliższego krewnego, wystąpieniem szkody w mieniu ubezpieczonego (prywatnym lub związanym z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą)

Uwaga: Nie zawsze usługi z tego zakresu są określane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) jako assistance; bywa, że stanowią integralną część ubezpieczenia kosztów leczenia i określenie "assistance" w ogóle w OWU się nie pojawia. Dlatego powinieneś zapytać o nie agenta.

Zalety
Najistotniejszymi zaletami ochrony typu assistance z twojego punktu widzenia są:
 1. możliwość całodobowego kontaktu telefonicznego z Centrum Alarmowym (zagranicznym przedstawicielem towarzystwa ubezpieczeniowego), udzielającym wszelkich informacji i wskazówek, co do postępowania w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem
 2. możliwość porozumienia się pod podanym numerem telefonu w języku polskim
 3. przejęcie obowiązku pokrycia wymaganych kosztów leczenia lub gwarancji takiego pokrycia
 4. załatwienie wszelkich formalności wynikających z problemów powstałych za granicą
 5. pośrednictwo pomiędzy tobą i twoimi bliskimi pozostającymi w kraju
Suma ubezpieczenia

Każda usługa z zakresu assistance ma indywidualnie określony górny limit. Limit ten nigdy nie przekracza sumy ubezpieczenia kosztów leczenia. Bywa jej równy najczęściej tylko w przypadku gwarantowania i dokonywania opłat na rzecz placówek medycznych oraz kosztów transportu.

Pozostałe usługi mają limity określone najczęściej pomiędzy 2 000 USD a 60 000 USD.

Wyłączenia odpowiedzialności

Ubezpieczyciel nie będzie jednak ponosił odpowiedzialności jeśli:

 1. podejmiesz jakieś samodzielne działania bez uprzedniego porozumienia z przedstawicielem zagranicznym towarzystwa (Centrum Alarmowym)
 2. przekroczysz wymagany "niezwłoczny" termin kontaktu z Centrum Alarmowym (najczęściej jest to 48 godzin od momentu zaistnienia zdarzenia)
 3. określone zdarzenie nie jest objęte umową ubezpieczenia kosztów leczenia
Składka

Wyżej wymienione ubezpieczenia występują zwykle opcjonalnie, jako elementy pakietów podróżnych - bez określenia osobnej stawki taryfowej. Zapłacisz za pakiet tym więcej, im więcej usług typu assistance wejdzie w jego skład.

Uwaga: Niektóre towarzystwa oferują pewien zakres usług assistance już w wariantach/pakietach podstawowych; inne traktują je jako osobny przedmiot ubezpieczenia, dołączany jako opcja dodatkowa.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2022 Elfin Sp. z o.o.