str. główna ELFIN.PL

Towarzystwa
Agenci
Brokerzy

22 maja 2022
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
na życie  NNW  komunikacyjne  majątkowe  w podróży  OC  zdrowia  forum

Ubezpieczenia w podróży
Co, jak i dlaczego ubezpieczamy w podróży zagranicznej
Jaki jest przedmiot i zakres ubezpieczenia
Jakie czynniki wpływają na wartość składki
Jaki zakres ubezpieczenia należy wybrać
Jakie pakiety ubezpieczeń masz do wyboru
Pytania, które pomogą ci wybrać ubezpieczenie
Jak porównywać oferty
Jakie są zasady udzielania pomocy i pokrywania kosztów

  Ubezpiecz się na życie
  Jaka polisa na życie dla ciebie?
  Masz już polisę na życie?
Sprawdź, czy odpowiada twoim potrzebom
Słownik finansowy

Ubezpieczenie kosztów leczenia

Najistotniejsze z ubezpieczeń podróżnych.

Przedmiotem ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są tu niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane koszty leczenia powstałe w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem powstałym w czasie pobytu poza granicami Polski w okresie ważności umowy ubezpieczenia.

Uwaga: Określenie przedmiotu ubezpieczenia zawiera kilka elementów, których jedynie łączne wystąpienie kwalifikuje zdarzenie jako objęte odpowiedzialnością ubezpieczyciela. Pokryje on zatem jedynie te koszty, które będą:

 • niezbędne z medycznego punktu widzenia - oznacza to, iż towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje koszty tylko tych badań i zabiegów, na które skieruje cię zagraniczny lekarz prowadzący; dotyczy to również przepisywanych lekarstw i środków opatrunkowych

 • udokumentowane - a więc potwierdzone oryginałami rachunków oraz pisemną diagnozą

 • powstałe w związku z nagłym zachorowaniem - a więc stanem chorobowym zagrażającym twojemu życiu lub zdrowiu, powstałym w sposób nagły i wymagającym natychmiastowej pomocy medycznej; ubezpieczenie nie pokryje zatem wydatków poniesionych przez ciebie na leczenie chorób przewlekłych oraz "przywiezionych" z kraju (choroba wieńcowa, psychiczna, wysoka ciąża itp.)

 • powstałe w związku z nieszczęśliwym wypadkiem - czyli zdarzeniem wywołanym przyczyną zewnętrzną, niezależną od twojej woli, a skutkującą uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub śmiercią

 • powstałe w czasie pobytu poza granicami kraju - to oczywiste, ale konsekwencją tego warunku jest ustanie odpowiedzialności towarzystwa za kontynuację dalszego leczenia w kraju

 • powstałe w okresie ważności umowy ubezpieczenia - a więc od dnia następnego po dniu jej zawarcia lub od dnia określonego w polisie, jeśli jest podpisywana z pewnym wyprzedzeniem i do momentu przekroczenia granicy RP, lecz nie później niż do północy ostatniego dnia ubezpieczenia

Pamiętaj: Domagaj się i skrupulatnie zbieraj oryginały wszystkich rachunków związanych z przebiegiem leczenia i kosztami transportu za granicą.

Zakres ubezpieczenia

Objęte są nim w zależności od wariantu ubezpieczenia koszty poniesione na:

 • badania i zabiegi szpitalne
 • leczenie ambulatoryjne
 • zakup niezbędnych lekarstw oraz środków opatrunkowych
 • dojazd lekarza z najbliższej placówki służby zdrowia do miejsca pobytu ubezpieczonego, gdy wymaga tego jego stan zdrowia
 • pobyt w placówce służby zdrowia
 • leczenie stomatologiczne, ale jedynie związane z wystąpieniem ostrych stanów zapalnych i bólowych lub spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem objętym umową ubezpieczenia (nie dotyczy to więc kosztów leczenia profilaktycznego i protetycznego)
 • naprawę lub zakup protez lub środków ochronnych i pomocniczych (okulary), jeżeli ich zniszczenie nastąpiło na skutek nieszczęśliwego wypadku objętego umową ubezpieczenia
Wyłączenia odpowiedzialności

Jest to jeden z najważniejszych elementów Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU), z którym powinieneś się zapoznać przed zawarciem umowy ubezpieczenia. W przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela jest wyjątkowo dużo.

następna strona >>
Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
Towarzystwa ubezpieczeniowe Agenci Brokerzy
Copyright © 2000-2022 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009