str. główna ELFIN.PL

Towarzystwa
Agenci
Brokerzy

22 maja 2022
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
na życie  NNW  komunikacyjne  majątkowe  w podróży  OC  zdrowia  forum

Ubezpieczenia w podróży
Co, jak i dlaczego ubezpieczamy w podróży zagranicznej
Jaki jest przedmiot i zakres ubezpieczenia
Jakie czynniki wpływają na wartość składki
Jaki zakres ubezpieczenia należy wybrać
Jakie pakiety ubezpieczeń masz do wyboru
Pytania, które pomogą ci wybrać ubezpieczenie
Jak porównywać oferty
Jakie są zasady udzielania pomocy i pokrywania kosztów

  Ubezpiecz się na życie
  Jaka polisa na życie dla ciebie?
  Masz już polisę na życie?
Sprawdź, czy odpowiada twoim potrzebom
Słownik finansowy

Jakie są zasady udzielania pomocy i pokrywania kosztów?

W przypadku ubezpieczeń związanych z podróżą zagraniczną możesz mieć do czynienia z następującymi formami odpowiedzialności ubezpieczyciela:

 1. pokrycie kosztów leczenia poniesionych przez ciebie poza granicami Polski, związanych z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem;
 2. pokrycie kosztów i organizację natychmiastowej pomocy na wypadek zaistnienia zdarzeń losowych objętych ubezpieczeniem - assistance;
 3. wypłata świadczeń z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków;
 4. wypłata odszkodowań z tytułu dodatkowych ryzyk objętych ubezpieczeniem.

Każda z tych form odpowiedzialności ma inny charakter, stąd też i zasady wypłaty odszkodowań będą różnić się w zależności od tego, której z form dotyczą. Różnice dotyczyć będą również sposobu twojego w każdym z czterech wyżej wymienionych przypadków.

Zasady wypłaty odszkodowań wspólne dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń podróży

 1. We wszystkich wymienionych wyżej przypadkach wypłata odszkodowań i świadczeń na terenie RP następuje w złotych, nawet jeśli suma ubezpieczenia określona jest w USD lub DEM. Przeliczanie na złote wydatków poniesionych w walutach obcych dokonywane jest na podstawie średniego kursu walut ustalonego przez Prezesa NBP obowiązującego w dniu ustalenia świadczenia.
 2. Świadczenia i odszkodowania wypłacane są ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej.
 3. Wszelkie koszty objęte zakresem ubezpieczenia zwracane są osobie, która je poniosła lub bezpośrednio wystawcom rachunków.
 4. Górną granicą wypłacanych świadczeń jest suma ubezpieczenia określona w polisie.
 5. Jeżeli po wypłacie odszkodowania odzyskasz utracone przedmioty, jesteś obowiązany zwrócić odszkodowanie za nie wypłacone lub zrzec się praw do nich na rzecz ubezpieczyciela.
 6. Świadczenia i odszkodowania wypłacane są w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia roszczenia, pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów niezbędnych do ustalenia zasadności i wysokości odszkodowania. Jeżeli w tym czasie ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania okaże się niemożliwe, wypłata następuje w terminie 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności.
 7. Uwaga: Zdarza się, że ubezpieczyciele przedłużają termin wypłaty odszkodowań, wzywając na kilka dni przed upływem 30-dniowego terminu do dostarczenia jakiegoś brakującego dokumentu. Do momentu jego dostarczenia wypłata pełnej kwoty odszkodowania jest zawieszona, a potem przysługuje towarzystwu jeszcze owe 14 dni na ostateczną wypłatę.

  Aby uniknąć długiego oczekiwania, zawsze upewnij się w dniu zgłoszenia szkody, jakie dokumenty powinieneś złożyć, a kiedy je już dostarczysz ubezpieczycielowi - postaraj się uzyskać potwierdzenie, że to już wszystko, czego żąda.

  Pamiętaj: Ubezpieczyciel obowiązany jest wypłacić w terminie 30 dni od daty zgłoszenia szkody bezsporną część odszkodowania.

  następna strona >>
  Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
Towarzystwa ubezpieczeniowe Agenci Brokerzy
Copyright © 2000-2022 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009