str. główna ELFIN.PL

Towarzystwa
Agenci
Brokerzy

22 maja 2022
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
na życie  NNW  komunikacyjne  majątkowe  w podróży  OC  zdrowia  forum

Ubezpieczenia w podróży
Co, jak i dlaczego ubezpieczamy w podróży zagranicznej
Jaki jest przedmiot i zakres ubezpieczenia
Jakie czynniki wpływają na wartość składki
Jaki zakres ubezpieczenia należy wybrać
Jakie pakiety ubezpieczeń masz do wyboru
Pytania, które pomogą ci wybrać ubezpieczenie
Jak porównywać oferty
Jakie są zasady udzielania pomocy i pokrywania kosztów

  Ubezpiecz się na życie
  Jaka polisa na życie dla ciebie?
  Masz już polisę na życie?
Sprawdź, czy odpowiada twoim potrzebom
Słownik finansowy

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest tutaj odpowiedzialność cywilna z tytułu szkód, jakie możesz uczynić osobie trzeciej lub w mieniu do niej należącym, w czasie podróży zagranicznej.

Zakres odpowiedzialności

W ramach udzielonej ochrony ubezpieczeniowej towarzystwo:

 1. pokryje koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za jego zgodą w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody
 2. pokryje niezbędne koszty obrony sądowej w sporze prowadzonym na jego polecenie lub za jego zgodą, jeżeli w wyniku wypadku powodującego odpowiedzialność objętą ochroną ubezpieczeniową zostanie przeciwko tobie szkody wdrożone postępowanie karne
 3. pokryje niezbędne koszty działań podjętych przez ciebie po wystąpieniu wypadku w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były właściwe, chociażby okazały się nie skuteczne
 4. podejmie decyzję o uznaniu roszczenia i wypłacie odszkodowania albo prowadzeniu twojej obrony przed nieuzasadnionym roszczeniem
 5. wypłaci osobie uprawnionej należne odszkodowanie ustalone według zasad odpowiedzialności cywilnej

Uwaga: Koszty a. - c. pokrywane są w zależności od towarzystwa albo w granicach sumy gwarancyjnej, albo ponad nią, ale zwykle z zastrzeżeniem, iż łącznie nie mogą przekroczyć określonej kwoty (np. równej 10% sumy gwarancyjnej).

Wyłączenia odpowiedzialności

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kosztów:

 • szkód wyrządzonych umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wykonaniem umów, a także wyrządzonych przez rzeczy dostarczone lub wytworzone przez ubezpieczonego albo prace lub usługi przez niego wykonane
 • związanych z ruchem pojazdów mechanicznych lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego, w zakresie objętym systemem ubezpieczeń obowiązkowych
 • powstałych wskutek uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych
 • związanych z użytkowaniem statków oraz urządzeń pływających i latających, z wyjątkiem łodzi wiosłowych, kajaków, rowerów wodnych i paralotni
 • wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu lub spedycji
 • wyrządzone osobom ci bliskim albo osobom przez ciebie zatrudnionym, bez względu na podstawę prawną zatrudnienia
 • polegających na wystąpieniu czystych strat finansowych nie związanych ze szkodą w mieniu lub na osobie
 • związanych z wyczynowym uprawianiem sportu
 • wynikłych z przeniesienia chorób zakaźnych, o których istnieniu wiedziałeś lub przy zachowaniu należytej staranności mogłeś się dowiedzieć
 • które mogą być pokryte z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej z innym ubezpieczycielem
 • związanych ze szkodami w wartościach pieniężnych, dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych, filatelistycznych, numizmatycznych, dziełach sztuki albo prawach własności intelektualnej, znaków towarowych, nazw fabrycznych, itp.
 • związanych ze szkodami w mieniu, z którego korzystałeś na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego

powyższe ubezpieczenie nie obejmuje również:

 • nałożonych na ciebie grzywien, kar administracyjnych lub sądowych oraz innych kar o charakterze pieniężnym

Uwaga: Niektóre towarzystwa nie wyłączają z zakresu odpowiedzialności rażącego niedbalstwa.

następna strona >>
Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
Towarzystwa ubezpieczeniowe Agenci Brokerzy
Copyright © 2000-2022 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009